Управління   соціального захисту  населення

 

 
 

 

 

Прийом громадян проводять працівники управління:

Щоденно з 8.00 до 17.15
Без перерви на обід

Вихидні дні:
Субота, неділя
Адреса:
смт. Віньківці
вул. Соборної України, 15
Телефон: (03846)21601

Факс: (03646)21277
Эл. почта: vinuhszn@ukrpost.ua

Графік прийому громадян

Начальник управління — Курманський Вілен Францович  - щоденно

Заступник начальника управління — Смаровидло Сніжана Степанівна- щоденно

Начальник відділу грошових виплат та компенсацій — Токар Наталя Василівна - щоденно

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності — Матковська Галина Миколаївна

 

Все про житлові субсидії

ПОРЯДОК
призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги
 1. Непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами), призначаєтеся щомісячна компенсаційна виплата (далі — компенсація).
 2. Компенсація призначається виходячи з прожиткового мі­німуму для працездатних осіб у таких розмірах:

15 відсотків — фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам І групи;
10 відсотків — фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам II групи та дітям- інвалідам;
7 відсотків — фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам III групи та хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ.
Компенсація фізичним особам пенсійного віку, які надають соціальні послуги, призначається у зазначених розмірах виходячи з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. ч

 1. Фізична особа, яка надає соціальні послуги, має право одержувати тільки одну компенсацію незалежно від кількості обслуговуваних осіб, видів та обсягу послуг.
 2. Компенсація не виплачується фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, яким відшкодовуються витрати на надання послуг по догляду відповідно до Законів України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", “Про психіатричну допомогу”, “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”, пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 1996 р. №832

“Про підвищення розмірів державної допомоги окремим ка­тегоріям громадян” (ЗП України, 1996 р., №15, ст.407; Офіційний вісник України, 2002 р., №15, ст.814), та у разі надання фізичною особою соціальних послуг на платній основі.

 1. Компенсація призначається і виплачується органом пра­ці та соціального захисту населення за місцем проживання особи, якій надаються соціальні послуги, з дня подання фізичною особою, яка надає соціальні послуги, та особою, яка їх потребує, заяв разом з документами.
 2. Днем подання заяв для призначення компенсації вважається день реєстрації органом соціального захисту населення заяв з необхідними документами.
 3. Для призначення компенсації подаються такі документи:
 4. непрацюючою фізичною особою, яка надає соціальні послуги:

заява про згоду надавати соціальні послуги; паспорт або інший документ, що посвідчує особу; висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що стан її здоров’я дозволяє постійно надавати соціальні послуги;
копія трудової книжки та довідки органу державної податкової служби про те, що особа не займається підприємницькою діяльністю, і про відсутність даних про доходи цієї особи, а у разі відсутності трудової книжки — лише зазначені довідки;

 1. особою, яка потребує надання соціальних послуг, або її законним представником (у разі визнання цієї особи недієздатною):

заява про необхідність надання соціальних послуг; паспорт або інший документ, що посвідчує особу; копія довідки медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності (надається інвалідом);
висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування;

 1. Орган соціального захисту населення протягом 10 днів після одержання заяв з необхідними документами розглядає їх та приймає рішення щодо призначення компенсації фізичній особі, яка надає соціальні послуги, або відмови.
 2. Компенсація призначається на час встановлення групи інвалідності або на час, протягом якого особа, що подала заяву про необхідність отримання соціальних послуг, потре­буватиме постійного стороннього догляду.
 3. У разі зміни групи інвалідності компенсація призначається в новому розмірі і виплачується з дня зміни групи інвалідності (якщо розмір збільшено) або з місяця, що настає за тим, в якому встановлено нову групу інвалідності (якщо розмір зменшено).

Перерахунок розміру компенсації у зв'язку із зміною групи інвалідності особи, якій надаються соціальні послуги, здійснюється органом праці та соціального захисту населення на підставі витягу з акта огляду інваліда органами медико-соціальної експертизи без подання заяв, зазначених у підпункті 2 пункту 6, і оформляється рішенням органу праці та соціального захисту населення в установленому порядку.
Якщо дитина-інвалід після досягнення певного віку визнана інвалідом І, І або III групи, компенсація виплачується у новому розмірі за заявою фізичної особи, яка надає соціальні по­слуги, та представника дитини з дня зміни групи інвалідності
(якщо розмір збільшено) або з місяця, що настає за тим, в якому дитині-інваліду встановлено нову групу інвалідності (якщо розмір зменшено).
У разі досягнення фізичною особою, яка надає соціальні послуги, пенсійного віку, компенсація виплачується їй у новому розмірі з місяця, в якому цій особі призначено пенсію.

 1. Виплата компенсації провадиться щомісяця до 10 числа місяця, що настає за тим, в якому фізична особа надавала соціальні послуги, і триває до дня припинення їх надання.

Компенсація виплачується державними підприємствами і об’єднаннями зв’язку або через установи уповноважених банків за письмовою заявою фізичної особи, яка надає соціальні послуги.
У разі зміни особою, якій надаються соціальні послуги, постійного місця проживання виплату компенсації провадить відповідний орган соціального захисту населення за новим місцем проживання особи з часу припинення виплат за попереднім місцем проживання.
Якщо особа, якій надавалися соціальні послуги, за висновком органу медико-соціальної експертизи (лікарсько-консультаційної комісії) вже не потребує постійного стороннього догляду, виплата компенсації припиняється з дня, що настає за тим, з якого ця особа згідно з висновком втратила необхідність такого догляду.

 1. Суми компенсації, не одержані своєчасно фізичною особою, яка надає соціальні послуги, виплачуються за минулий час, але не більш як за 12 місяців, що передують зверненню за їх одержанням.

Якщо суми компенсації не одержані з вини органу, який їх призначає та виплачує, вони виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком. При цьому виплата за минулий час здійснюється виходячи з прожиткового мінімуму, затвердженого на момент виплати.

 1. У разі збільшення розміру прожиткового мінімуму перерахунок розміру компенсації здійснюється органом праці та соціального захисту населення без подання заяви фізичною особою, яка надає соціальні послуги, але з оформленням відповідного рішення про перерахунок.
 2. Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, і покриття витрат на її доставку провадяться за рахунок коштів місцевих бюджетів.
 3. Фізичні особи, які одержують компенсацію, зобов’язані повідомити органи соціального захисту населення, що призначають ці виплати, про обставини, які можуть вплинути на умови їх призначення. У разі виявлення таких обставин виплата компенсації припиняється з дня, що настає за днем виникнення таких обставин. У разі одержання у зв’язку з цим зайвих сум компенсації одержувачі повинні відшкодувати органам соціального захисту населення надміру виплачені суми.

Якщо фізична особа не повернула добровільно надміру виплачені суми, вони стягуються в судовому порядку на підставі заяви органу праці та соціального захисту населення, що призначив компенсацію.

 

Інформація щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»
Відповідно до Закону України "Про державні нагороди" почесне звання України є державною нагородою і є вищою формою відзначення громадян за видатні заслуги перед Україною.
Згідно з Положенням про почесні звання України, затвердженим Указом Президента України від 29.06.2001 р. №476/2001 почесне звання України "Мати-героїня" присвоюється жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених в установленому законодавством порядку, враховуючи вагомий особистий внесок у виховання дітей в сім'ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей.

Особлива увага при підборі кандидатур звертається на духовні, моральні та громадські якості осіб, які представлені для нагородження почесним званням України "Мати-героїня", та членів їх сімей, відсутність у них притягнень до кримінальної, адміністративної та дисциплінарної відповідальності, асоціальної поведінки, шкідливих звичок, а також їх відношення до праці, наявність позитивного авторитету сім'ї в громаді тощо.  
ПЕРЕЛІК
необхідних документів, що представляються для подання до присвоєння Президентом України почесного звання «Мати-героїня»

1.    Довідка з селищої, сільської ради (в довідці зазначається, що така то мати, проживаюча на території ради за адресою народила і виховала _______дітей, перелічити дітей із зазначенням прізвища, імені по батькові, дати народження) – 3 прим.
2.    Копія паспорта матері – 3 прим.
3.    Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду – 3 прим.
4.    Копія свідоцтв про народження дітей – 2 прим.
5.    Нагородний лист (зразок додається) – 3 прим.
6.    Рішення виконкому селищної,  сільської ради (зразок додається) – 3 прим.
7.    Характеристика  на сім`ю – 2 екз.
8.  Копія нагородної книжки, якщо жінка вже була нагороджена іншою відзнакою у попередні роки – 3 екз.
9.   Звернення сільського (селищного) голови про підняття питання щодо представляються для подання до присвоєння Президентом України почесного звання «Мати-героїня». Документи приймаються щоденно з 9:00 до 13:00 год. у відділі організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації (вихідні дні: субота, неділя).
Контактний телефон.: 21393
Відділі організаційно-кадрової роботи
апарату райдержадміністрації

Пільги багатодітним родинам

Для отримання посвідчень одному з батьків багатодітної сім’ї необхідно подати до управління соціального захисту населення районної державної адміністрації  такі документи

Допомога при народженні дитини
Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами
Єдиний державний автоматизований реєстр осіб
Призначення та виплата державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям
Призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово- комунальних послуг
Паспорта бюджетних програм місцевого бюджету УСЗН Віньковецької РДА на 2018 рік
Паспорта бюджетних програм місцевого бюджету УСЗН Віньковецької РДА на 2017 рік

С О Ц І А Л Ь Н И Й  З А Х И С Т
Управління соціального захисту населення  райдержадміністрації

станом на 01.09.2016 р.

ЗАРОБІТНА ПЛАТА


Середньомісячна заробітна плата в цілому по району            (грн.)

3707,8

в т.ч. у промисловості                                                            ( грн..)        

5373,0

у сільському господарстві                                                          (грн..)

4837,5

Заборгованість із виплати заробітної плати, всього                (тис. грн..)

-

в т.ч. на економічно – активних підприємствах                       (тис. грн..)

-

на економічно неактивних підприємствах                               (тис. грн..)

-

на підприємствах – банкрутах                                                   (тис. грн..)

-

Проведено засідань комісії з питань сприяння своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат  

          

-

Проведено засідань районної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення в районі                                  

13

Виявлено суб’єктів господарської діяльності, які використовували найману робочу силу без належного оформлення трудових угод

17

Кількість працівників з якими не були оформлені трудові угоди згідно із чинним законодавством 

38

КОЛДОГОВІРНА  РОБОТА

 

Кількість підприємств, організацій та установ, які звітують у районний відділ статистики                                                                           

108

у них нараховується працюючих                                                   

   4076

Кількість підприємств на яких укладено колдоговори              

108

Колдоговірною роботою охоплено працюючих                          

4076

в % до загальної кількості

100

зареєстровано колдоговорів згідно чинного законодавства       

108


Календарь
Лютий 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
Зодіак: Риби
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Віньковецька районна державна адміністрація
2017 рік